10.12.2015
WIENIEC MIŁOŚCI DLA MARYI - część trzecia (dni 9 – 12)


WIENIEC MIŁOŚCI DLA MARYI

część trzecia (dni 9 – 12)

 

„A na Jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu” (por. Ap 12, 1)

 

12 - dniowa modlitwa i ofiary

„we wszystkich intencjach Matki Bożej,

tryumf Jej Niepokalanego Serca

i pokój na świecie”

połączona z rozważaniem orędzi

Królowej Pokoju z Medjugorie

 

Dzień Dziewiąty

„Módlcie się za swoich pasterzy”

„Nie zapominajcie o swych pasterzach. Módlcie się, by się nie pogubili, by trwali w moim Synu, aby byli dobrymi pasterzami dla swego stada” (18.03.2009). „Módlcie się za swoich pasterzy, by zjednoczeni w moim Synu zawsze mogli głosić Słowo Boże” (18.03.2012). „Moje dzieci, nie możecie być bez pasterzy. Niech każdego dnia będą w waszych modlitwach” (2.05.2012). „Każdego dnia modlę się za pasterzy i tego samego oczekuję od was, bowiem, moje dzieci, bez ich prowadzenia i umocnienia poprzez błogosławieństwo, nie możecie wzrastać” (2.06.2012). „Módlcie za tych, którzy zostali wybrani przez mojego Syna i którzy was prowadzą ku zbawieniu. Powstrzymajcie się od wydawania wszelkich sądów” (2.08.2012). „Módlcie się za kapłanów. Módlcie się o jedność pomiędzy moim Synem i nimi, aby była jak najmocniejsza, aby stanowili jedno” (2.09.2012). „Moje dzieci, módlcie się za pasterzy, nie wypowiadajcie żadnych sądów, gdyż nie zapominajcie, że to mój Syn ich wybrał i tylko On ma prawo osądzać” (2.01.2013). „Ja, jako Matka (…) modlę się szczególnie i czuwam nad waszymi pasterzami, których mój Syn powołał, aby nieśli wam światło i nadzieję” (2.03.2013). „Ponownie przypominam, módlcie się za tych, których Syn mój powołał, pobłogosławił ich ręce i podarował ich wam. Módlcie się, módlcie się, módlcie się za swoich pasterzy” (2.04.2013). „Moje dzieci, mój Syn podarował wam pasterzy, chrońcie ich, módlcie się za nich!” (2.05.2013). „Miłujcie swoich pasterzy, tak jak mój Syn ich miłował powołując ich do służenia wam” (2.06.2013). „Drogie dzieci,  obdarzajcie swoich pasterzy radością miłości i wsparciem, podobnie jak tego żądał od nich mój Syn wobec was” (2.07.2013). „Ponownie wzywam was, abyście kochali swoich pasterzy i modlili się za nich, aby w tych trudnych czasach, Imię mojego Syna zostało pod ich przewodnictwem uwielbione” (2.08.2013). „Przez wzgląd na Jezusa, przez wzgląd na mojego Syna, kochajcie tych, których On powołał i pragnijcie błogosławieństwa tylko z tych rąk, które On poświęcił. Nie pozwólcie, aby zapanowało zło. Ponownie powtarzam: moje Serce zatryumfuje tylko przy udziale waszych pasterzy. Nie pozwólcie, aby zło oddzieliło was od waszych pasterzy” (2.09.2013). „Zaufajcie swoim pasterzom tak jak mój Syn im zaufał, kiedy ich wybierał. Módlcie się, by mieli dość siły i miłości, by was prowadzić” (2.10.2013). „Módlcie się za swoich pasterzy, aby zawsze mieli ku wam miłość, jaką Syn mój miał i okazał ją oddając swoje życie za zbawienie wasze” (2.11.2013). „Módlcie się za swoich pasterzy i tęsknijcie, abyście w jedności z nimi poznali miłość Ojca Niebieskiego” (2.12.2013). „Z wielką miłością błogosławię i modlę się za wybrańców mojego Syna, za waszych pasterzy” (2.01.2014). „Módlcie się za swoich pasterzy, aby promienie Bożej łaski oświeciły ich drogi” (2.02.2014). „Módlcie się za swoich pasterzy i zaufajcie Ich błogosławionym rękom!” (2.03.2014). „Módlcie się, aby wasi pasterze zawsze dawali wam radość Bożego błogosławieństwa poprzez swoje błogosławione ręce” (18.03.2014). „Módlcie się za swoich pasterzy. Ja modlę się za nich i pragnę, aby zawsze odczuwali błogosławieństwo moich macierzyńskich rąk i wsparcie mego macierzyńskiego Serca” (2.04.2014). „Jestem z wami. W szczególny sposób jestem z waszymi pasterzami. Macierzyńskim sercem kocham ich i ochraniam, ponieważ oni prowadzą was do raju, który obiecał wam mój Syn” (2.05.2014). „Módlcie się za swoich pasterzy, aby zawsze z czystym sercem mogli was prowadzić drogą prawdy i miłości, drogą mojego Syna” (2.06.2014). „Jestem zawsze przy waszych pasterzach i modlę się, aby zawsze byli dla was przykładem pokory” (2.07.2014). „Drogie dzieci! (…) Abyście mogli we właściwy sposób szerzyć miłość, ja proszę mojego Syna, aby przez miłość udzielił wam daru jedności w Nim, jedności pomiędzy wami, jedności między wami i waszymi pasterzami. Mój Syn wciąż od nowa daje się wam i odnawia waszą duszę przez nich. Nie zapominajcie o tym” (2.08.2014). „Drogie dzieci, Ja, wasza Matka, (…) Jestem zawsze przy was. W szczególny sposób jestem przy waszych Pasterzach, gdyż mój Syn powołał ich, aby prowadzili was drogą ku wieczności” (2.09.2014). „Drogie dzieci, kiedy wasi pasterze swoimi błogosławionymi rękami udzielają wam ciała mojego Syna, zawsze dziękujcie mojemu Synowi za ofiarę i za pasterzy, których On wciąż od nowa wam daje” (2.10.2014). „Drogie dzieci! Ponownie proszę was byście modlili się za swoich pasterzy, by zawsze wpatrywali się w mojego Syna, który był pierwszym Pasterzem świata i którego Rodzina była całym światem” (2.12.2014). „Módlcie się, by wasi pasterze zajaśnieli miłością mego Syna. Dziękuję wam” (2.01.2015). „Módlcie się za swoich pasterzy, ponieważ oni są siłą Kościoła, który pozostawił wam mój Syn. Przez mojego Syna oni są pasterzami dusz” (2.03.2015). „Módlcie się o świętość swoich pasterzy, aby w imię mojego Syna mogli czynić cuda, gdyż świętość czyni cuda” (2.05.2015). „Módlcie się za swoich pasterzy. Oni należą do mojego Syna, On ich powołał. Módlcie się, aby zawsze mieli siłę i odwagę jaśnieć światłem mojego Syna” (2.06.2015). „Módlcie się za swoich pasterzy, aby mieli siłę i miłość by być mostami zbawienia” (2.12.2015).

MODLITWA: Boże, Ty dla swojej chwały i zbawienia ludzkości ustanowiłeś swojego Syna najwyższym i wiecznym Kapłanem, spraw, aby ci, których On wybrał na sługi i szafarzy Twoich sakramentów, wiernie wykonywali powierzoną im służbę; Ty przez kapłanów kierujesz swoim ludem, spraw, aby wytrwale pełniąc Twoją wolę, przez swoją posługę i życie zjednoczone z Chrystusem pomnażali Twoją chwałę; Ty powołałeś kapłanów do służenia Twoim ołtarzom i Twojemu ludowi, spraw, aby ich służba podobała się Tobie i przynosiła Kościołowi trwałe owoce; Ty kierujesz swoim ludem przez pasterzy, ześlij na swój Kościół ducha pobożności i męstwa i powołaj ludzi, którzy będą godnie pełnili służbę przy ołtarzu oraz mężnie i pokornie głosili Ewangelię; spraw, aby coraz liczniejsi byli szafarze Twoich sakramentów i trwali w Twojej miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Wierzę.

 

7 x Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo i Chwała Ojcu.

 

Na koniec 3 x Królowo Pokoju, módl się za nami.

 

Dzień Dziesiąty

„Dziś wzywam was, byście wcielali w życie miłość Boga i bliźniego”.

„Drogie dzieci, ponownie, po macierzyńsku, wzywam was, abyście miłowali; abyście nieustannie modlili się o dar miłości i abyście umiłowali Ojca Niebieskiego ponad wszystko. Kiedy Go umiłujecie, będziecie miłować siebie i bliźniego swego. Tego nie można od siebie oddzielić. Ojciec Niebieski jest w każdym człowieku, kocha każdego człowieka i każdego człowieka wzywa po imieniu. Tak więc, drogie dzieci, na modlitwie wsłuchujcie się w wolę Ojca Niebieskiego. Rozmawiajcie z Nim. Nawiążcie osobisty kontakt z Ojcem, który jeszcze bardziej pogłębi relacje pomiędzy wami, we wspólnocie moich dzieci, moich apostołów. Jako Matka pragnę, abyście przez miłość do Ojca Niebieskiego wyrośli ponad próżność tego świata i pomogli innym stopniowo poznawać Ojca Niebieskiego i zbliżać się do Niego. Moje dzieci, módlcie się, módlcie się, módlcie się o dar miłości, gdyż mój Syn jest miłością” (2.11.2013). „Módlcie się o dar miłości, albowiem miłość jest jedyną prawdą - ona wszystko wybacza, każdemu służy i w każdym widzi swojego brata” (2.08.2013). „Drogie dzieci! Ponownie wzywam was, abyście miłowali, a nie sądzili. Mój Syn z woli Ojca Niebieskiego był pośród was, aby wskazać wam drogę zbawienia, aby was zbawić, a nie aby was sądzić. Jeśli pragniecie naśladować mojego Syna, nie osądzajcie, lecz miłujcie, tak jak Ojciec Niebieski was miłuje. Kiedy jest wam najtrudniej, kiedy upadacie pod ciężarem krzyża, nie rozpaczajcie, nie osądzajcie, lecz pamiętajcie, że jesteście kochani i wychwalajcie Ojca Niebieskiego za Jego miłość” (2.05.2013). „Drogie dzieci! Miłość sprowadza mnie do was, ta miłość, której i was pragnę nauczyć – miłość prawdziwa. Miłość, którą Syn mój wam objawił umierając na krzyżu z miłości do was. Miłość, która jest zawsze gotowa wybaczyć i prosić o wybaczenie. Oddajcie mi swoje serca, a ja was poprowadzę. Nauczę was przebaczać, miłować  nieprzyjaciół swoich i żyć według mojego Syna. Nie bójcie się o siebie. Mój Syn nie zapomina w nieszczęściu o tych, których miłuje. Będę przy was” (2.02.2013). „Jestem z wami, aby przybliżyć was do mojego Serca i do Serca mojego Syna Jezusa” (25.08.1993). „Daję wam orędzia po to, abyście codziennie wprowadzali je w życie. Dzięki temu będę mogła poprowadzić was, drogie dzieci, bliżej Serca Jezusowego. Dlatego wzywam was dzisiaj do modlitwy i poświęcenia się Jezusowi, mojemu drogiemu Synowi, aby każde z waszych serc należało do Niego” (25.10.1988). „Dziś wzywam was do miłości pełnej oddania i miłej Bogu. Dzieci, miłość znosi wszystko co jest trudne i gorzkie – dla Jezusa, który jest miłością. Dlatego, drogie dzieci, proście Boga, by przyszedł wam z pomocą, jednakże nie według waszych pragnień, lecz zgodnie z Jego miłością. Oddawajcie siebie Bogu, żeby mógł was uzdrowić, pocieszyć i przebaczyć wszystko, co wewnątrz was stanowi przeszkodę na drodze miłości. Tak Bóg będzie kształtował wasze życie i będziecie wzrastać w miłości. Drogie dzieci, uwielbiajcie Boga, hymnem do miłości, by miłość Boża mogła wzrastać w was z dnia na dzień, aż do pełni” (25.06.1988). „Dzisiaj wzywam was, byście w tym tygodniu żyli słowami: «Ja kocham Boga». Drogie dzieci, miłością osiągniecie wszystko, nawet i to, o czym myślicie, że jest niemożliwe”. (28.02.1985). „Dziś wzywam was, byście wcielali w życie miłość Boga i bliźniego. Bez miłości, drogie dzieci, nic nie możecie. Dlatego wzywam was, byście się wzajemnie miłowali” (29.05.1986). „Kochajcie najpierw swoich domowników, a później będziecie zdolni przyjmować i kochać wszystkich, którzy przychodzą” (6.06.1985). „Drogie dzieci! Nienawiść rodzi niezgodę i nie widzi nikogo i niczego. Wzywam was, byście zawsze przynosili pojednanie i pokój. Szczególnie, drogie dzieci, działajcie z miłością w miejscu, w którym żyjecie. Niechaj miłość będzie zawsze jedynym stosowanym przez was środkiem. Miłością skierujecie ku dobremu to wszystko, co szatan pragnie zniszczyć i opanować. Jedynie w ten sposób będziecie całkowicie moimi a ja będę mogła wam pomóc” (31.07.1986). „Wzywam was, byście się stali apostołami miłości i dobroci” (25.10.1993). „Miłością zwyciężycie każdy grzech i miłością pokonacie wszystkie trudności, które napotykacie. Drogie dzieci, proszę was, żebyście mieli w sobie miłość” (10.07.1986). „Kiedy będziecie mieć miłość w sercu – pokój zakróluje w was” (25.07.2004). „Wzywam was do miłości bliźniego, do miłości tego, od którego doznajecie zła. Módlcie się i kochajcie, drogie dzieci!” (7.11.1985). „Niech wszelka nienawiść i zazdrość znikną z waszego życia, z waszych myśli, a niech zamieszka w nich tylko miłość dla Boga i bliźnich” (25.01.1993). „Wzywam was, abyście byli miłością tam, gdzie panuje nienawiść i pokarmem tam, gdzie panuje głód. Otwórzcie serca, kochane dzieci, a wasze wyciągnięte ręce niech się staną szczodre, aby każde stworzenie za waszą przyczyną dziękowało Bogu Stworzycielowi. Módlcie się kochane dzieci i otwórzcie serce na miłość Bożą, bo nie możecie tego uczynić bez modlitwy. Dlatego módlcie się, módlcie się, módlcie się” (25.09.2004). „Jeśli będziecie pragnęli kochać bliźniego, bardziej odczujecie Jezusa” (19.12.1985). „Wzywam was, żebyście spełniali dzieła miłosierdzia z miłością i z powodu miłości do mnie oraz waszych i moich braci oraz sióstr. Drogie dzieci, wszystko, co czynicie dla innych, róbcie z wielką radością i pokorą przed Bogiem” (25.11.1990). „Darujcie miłość jedni drugim, jak wasz Ojciec daruje wam. Bądźcie miłosierni sercem. Czyńcie dobre uczynki nie pozwalając by czekano na was zbyt długo. Każde miłosierdzie, które pochodzi z serca przybliża was do mego Syna” (18.03.2001). „Wzywam wszystkich, którzy mi powiedzieli «tak», aby odnowili akt poświęcenia się mojemu Synowi Jezusowi i Jego Sercu i mnie, abyśmy mogli was jeszcze intensywniej użyć jako narzędzia pokoju w tym niespokojnym świecie” (25.04.1992). „Wzywam was, abyście wzrastali w miłości Bożej jak kwiat, który czuje ciepłe promienie wiosny. Tak i wy kochane dzieci, wzrastajcie w miłości Bożej i nieście ją wszystkim, którzy są daleko od Boga” (25.04.2008). „Drogie dzieci, módlcie się szczególnie za tych, którzy jeszcze nie poznali miłości Bożej i nie szukają Boga Zbawiciela. Wy, drogie dzieci, bądźcie moimi wyciągniętymi ramionami i własnym przykładem przybliżcie ich do mojego Serca i do Serca mojego Syna” (25.11.2004).

MODLITWA: Ojcze święty, przyjmij łaskawie prośby swoich dzieci, które obciążone winą powracają do Ciebie i wzywają Twojej litości; pobudzony nią, posłałeś swego Syna jako Zbawiciela świata i ustanowiłeś Maryję Królową miłosierdzia. Ona jest Królową łaskawą, która doznawszy w szczególny sposób Twego miłosierdzia, przygarnia wszystkich uciekających się do Niej i wysłuchuje wołających wśród doczesnych utrapień. Maryja jest Matką miłosierdzia, zawsze zwróconą ku prośbom swoich dzieci, aby uzyskać dla nich przebaczenie i wyjednać odpuszczenie grzechów. Ona jest szafarką dobroci, nieustannie błagającą Syna za nami, aby swą łaską ubogacił nasze ubóstwo i umocnił swoją potęgą nasze słabe siły. Boże, nasz Ojcze, ukształtuj nas na podobieństwo Serca Twojego Syna i rozpal Jego miłością, spraw, abyśmy razem z Najświętszą Dziewicą zawsze wychwalali Twoje miłosierdzie, okazywali miłosierdzie naszym bliźnim i zasłużyli na Twoje przebaczenie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Wierzę.

 

7 x Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo i Chwała Ojcu.

 

Na koniec 3 x Królowo Pokoju, módl się za nami.

 

Dzień Jedenasty

„Wzywam was do ofiarowania się mojemu Niepokalanemu Sercu”.

„Drogie dzieci! Dziś wzywam was, byście zbliżyli się do mojego Niepokalanego Serca. Wzywam was, abyście całkowicie otworzyli się na mnie, bym mogła was przemienić i poprowadzić do Serca mego Syna Jezusa, aby On napełnił was Swoją miłością. W ten sposób, drogie dzieci, odnajdziecie prawdziwy pokój, pokój, który tylko Bóg wam daje” (25.10.1998). „Drogie dzieci! Dziś chcę wam powiedzieć, że was kocham. Kocham was moją macierzyńską miłością i wzywam, byście otworzyli się mi całkowicie, abym przez każdego z was mogła nawracać i ratować świat, w którym jest wiele grzechów i wiele z tego, co nie jest dobre. Dlatego, moje drogie dzieci, otwórzcie się mnie całkowicie, żebym mogła was prowadzić ku tej cudownej miłości Boga Stworzyciela, który objawia się wam z dnia na dzień. Jestem z wami i chcę wam odkryć i ukazać Boga, który was kocha” (25.08.1992). 18 marca 2009 roku Matka Boża objawiając się Mijanie spojrzała na wszystkich obecnych i powiedziała:

„Ponownie powiem wam: Jeślibyście wiedzieli jak bardzo was kocham, płakalibyście z radości”. „Moje drogie dzieci, jesteście mi drodzy i kocham was wszystkich i wzywam was, abyście zbliżyli się do mnie, aby wasza miłość do mego Niepokalanego Serca była żarliwa. Pragnę was odnowić i prowadzić przez moje Serce do Serca Jezusowego, które i dziś za was cierpi i wzywa was do nawrócenia i odnowy. Przez was pragnę odnowić świat. Zrozumcie, moje dzieci, że dzisiaj wy jesteście solą ziemi i światłem świata” (25.10.1996). „Dziś jestem bardzo szczęśliwa, gdyż jest dosyć tych, którzy pragną Mi się poświęcić. Dziękuję wam! Nie zawiedziecie się. Mój Syn Jezus Chrystus pragnie przeze Mnie udzielić wam szczególnych łask” (17.05.1984). „Wzywam was, byście oddali się mnie, abym mogła was ofiarować Bogu czystych i bez grzechu” (1.08.1985). „Ofiarujcie wszystkie swoje radości i smutki mojemu Niepokalanemu Sercu, abym mogła was prowadzić do mego Najdroższego Syna, abyście w Jego Sercu odnaleźli radość (25.09.2009). „Wzywam was do ofiarowania się mojemu Niepokalanemu Sercu. Pragnę, abyście ofiarowali się osobiście, jako rodziny i parafia, tak byście wszyscy przez moje ręce należeli do Boga. Dlatego, módlcie się, abyście pojęli wielkość tego orędzia, które wam daję. Nie pragnę niczego dla siebie, lecz dla zbawienia waszych dusz. Dlatego też poprzez wytrwałą modlitwę przytulcie się do mojego matczynego Serca” (25.10.1988). „Drogie dzieci! Dajcie mi wszystkie swoje uczucia i wszystkie problemy! Pragnę was pocieszyć.... Pragnę was wypełnić pokojem, radością i miłością Bożą” (20.06.1985). „Ponownie pragnę was przybliżyć do mego Niepokalanego Serca, gdzie znajdziecie schronienie i pokój. Otwórzcie się na modlitwę, dopóki nie stanie się ona dla was radością. Poprzez modlitwę Wszechmogący obdarzy was pełnią łaski i staniecie się moimi wyciągniętymi rękoma w tym niespokojnym, pragnącym pokoju świecie” (25 stycznia 2012). „Módlcie się, kochane dzieci i dawajcie świadectwo, by w każdym sercu zapanował nie ludzki lecz Boży pokój, którego nikt nie może zniszczyć. Jest to taki pokój w sercu, który Bóg daje tym, których miłuje. Przez chrzest wszyscy jesteście w szczególny sposób powołani i umiłowani, dlatego dawajcie świadectwo i módlcie się byście byli moimi wyciągniętymi rękoma w tym świecie, który pragnie Boga i pokoju” (25 grudnia 2011). „Drogie dzieci, pomóżcie, aby moje Niepokalane Serce zapanowało w świecie grzechu” (25.09.1991). „Bądźcie moimi wyciągniętymi rękoma, rękoma miłości dla wszystkich zagubionych, którzy nie mają już wiary i nadziei” (25.11.2009). „Błogosławię was dzisiaj i pragnę wam powiedzieć, że was kocham i zachęcam do życia według moich orędzi” (15.08.1985). „Pragnę was z dnia na dzień przyoblekać w świętość, dobroć, posłuszeństwo i miłość Bożą, byście z dnia na dzień byli lepsi i bardziej gotowi dla swego Pana. Drogie dzieci, słuchajcie i wprowadzajcie w życie moje orędzia. Pragnę was prowadzić” (24.10.1985). „Pragnę was odtąd, nieskalanych grzechem, prowadzić dalej w miłości. Oddajcie mi wasze serca!” (26.12.1985). „Jeśli żyjecie orędziami, żyjecie również ziarnem świętości. Wszystkich was, jako matka, pragnę wezwać do świętości, byście mogli ją dać innym” (10.10.1985). „Wzywam was, byście mi dali swoje serca, bym je mogła zmienić, aby były podobne do mojego serca” (15.05.1986). „Pragnę, byście wszystkich kochali moją miłością: dobrych i złych. Tylko w ten sposób miłość będzie mogła zapanować na świecie. Dzieci, należycie do mnie. Kocham was i pragnę, byście mnie zawierzyli, abym mogła prowadzić was do Boga. Módlcie się, byście mogli poznać, że jesteście moimi” (25.05.1988). „Jestem z wami i nieustannie czuwam nad każdym  sercem, które mnie się oddaje” (25.02.1989). „Dzisiaj pragnę wam podziękować za to, że żyjecie moimi orędziami. Błogosławię was wszystkich moim macierzyńskim błogosławieństwem i zanoszę was wszystkich przed mojego Syna Jezusa” (25.06.1998). „Pragnę, by moje, Jezusa i wasze serca przemieniły się w jedno serce miłości i pokoju” (25.07.1999). „Drogie dzieci! Tak, jak przyroda daje najpiękniejsze kolory roku, tak i ja was wzywam, abyście własnym życiem dawali świadectwo i pomagali innym zbliżyć się do mego Niepokalanego Serca, aby płomień miłości do Wszechmogącego zapłonął w ich sercach. Jestem z wami i nieustannie modlę się za was, aby wasze życie było odzwierciedleniem raju tutaj na ziemi” (25.04.2011). „Pragnę podzielić się z wami swoją radością. W Niepokalanym Sercu odczuwam, że jest wielu ludzi, którzy się do mnie przybliżyli i w szczególny sposób – modląc i nawracając się  niosą w swoich sercach zwycięstwo mego Niepokalanego Serca. Pragnę wam podziękować i zachęcić was, abyście z miłością i mocą Ducha Świętego jeszcze więcej czynili dla Boga i Jego Królestwa. Jestem z wami i błogosławię was macierzyńskim błogosławieństwem. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie” (25.08.2000). Królowa Pokoju mówi nam także: „Moje kochane dzieci, zrozumcie wielkość daru, który Bóg wam daje przeze Mnie, że was ochraniam swoim płaszczem i prowadzę do radości życia” (25.03.190). „Wszystkich was pragnę otulić swoim płaszczem i poprowadzić drogą nawrócenia” (25.02.1987). „Pragnę was wszystkich okryć swoim płaszczem i ochronić przed wszelkimi napaściami szatańskimi” (5.12.1992). „Otulę was płaszczem mojej miłości i uczynię z was apostołów mojego światła – Bożego światła” (2.07.2014). O tym matczynym płaszczu Maryi pięknie przypomina brązowy szkaplerz karmelitański, którym Matka Boża okrywa swoje dzieci. Szkaplerz święty spoczywający dniem i nocą na naszej piersi to znak Jej macierzyńskiej opieki w naszej ziemskiej pielgrzymce do Niebieskiej Ojczyzny, a zarazem nieustanne przypomnienie naszego całkowitego oddania się Matce Bożej i poświęcenia Jej Niepokalanemu Sercu. Dlatego bardzo często można spotkać w kościołach na całym świecie obrazy i figury Madonny podającej dłonią szkaplerz święty. Wielu też pielgrzymów spontanicznie wiesza go, podobnie jak różaniec, na wyciągniętej dłoni Pięknej Pani z Medjugorie.

MODLITWA: Panie, Ojcze święty, wszechmogący, wieczny Boże, Twój Syn umierając na krzyżu oddał się w Twoje ręce, a nas jako dzieci powierzył Matce Dziewicy i uczynił dziedzicami swojej miłości do Matki. Ona, przyjmując pod krzyżem testament Bożej miłości, wzięła za swoje dzieci wszystkich ludzi, którzy przez śmierć Chrystusa narodzili się do życia wiecznego. Wyniesiona do niebieskiej chwały, otacza macierzyńską miłością Kościół pielgrzymujący i wspiera go w dążeniu do wiecznej ojczyzny, aż nadejdzie pełen blasku dzień Pański. Boże, Ojcze święty, Ty uczyniłeś Niepokalane Serce Najświętszej Dziewicy Maryi domem Twego Słowa i świątynią Ducha Świętego; Ty dałeś Najświętszej Maryi Dziewicy serce mądre i pojętne, aby doskonale spełniała Twoje przykazania; serce nowe i ciche, w którym łaskawie wypisałeś prawo Nowego Przymierza; serce proste i czyste, przez które zasłużyła na dziewicze poczęcie Twojego Syna i oglądanie Ciebie na wieki w pełnej radości; serce mocne i czujne, dzięki któremu zniosła nieustraszenie miecz boleści i z wiarą oczekiwała zmartwychwstania Syna. Boże, nasz Ojcze, spraw, abyśmy za Jej przykładem wiernie strzegli bogactw łaski Twojego Syna i stale je rozważali; daj nam serce czyste i pojętne, abyśmy wiernie zachowując Twoje przykazania, miłowali Ciebie ponad wszystko i troskliwie zaradzali potrzebom braci. Prosimy Cię o to, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Umiłowanego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 

Wierzę.

 

7 x Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo i Chwała Ojcu.

 

Na koniec 3 x Królowo Pokoju, módl się za nami.

 

Akt poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Maryi

O Maryjo, w Twoim Niepokalanym Sercu każde stworzenie ma swoje miejsce, a niebo i ziemia podziwiają Twoje cnoty i napełniają się ich wonią. Także ja, z podziwem i czcią wchodzę dzisiaj i to już na zawsze, do rajskiego ogrodu Twojego Niepokalanego Serca, gdyż sama mnie do tego zachęcasz w tych najbardziej niebezpiecznych dla świata chwilach.

Jestem CAŁY TWÓJ – i dzisiaj, i do końca moich dni, i przez całą wieczność. Możesz obchodzić się ze mną jak ze wszystkimi kwiatami Twego ogrodu: zabrać mnie stąd, choćby i dziś, i przesadzić w inne miejsce; podlewać wodą pociech lub dotknąć suszą oschłości i trudu, otoczyć pięknymi kwiatami ludzi bliskich i przyjaznych lub cierniami niechętnych i wrogich. Możesz dać mi obfitość pokarmu lub jałową glebę głodu, braków i niepowodzeń, a nawet odciąć mnie od korzeni życia i zdrowia, bo wiem, że w Twoich rękach będzie mi najlepiej. Chcę we wszystkim podobać się tylko Tobie, o Różo mistyczna, Różo męki i chwały, najpiękniejszy Kwiecie nieba i ziemi.

Czyń ze mną, co tylko chcesz. Od tej chwili uznaję, że wszystko, co mnie spotka, będzie z Twojej ręki, o Maryjo. Będę Ci za wszystko dziękował, nawet gdyby nieraz bolało i choćbym nie rozumiał, dlaczego mnie to spotyka. Nawet po śmierci chcę na wieki być w raju Twego Niepokalanego Serca i tylko w Nim wielbić Boga, a nie winny sposób. Weź mnie takim, jakim jestem dzisiaj, i uczyń mnie takim, jakim pragniesz, abym był, ku chwale Boga, teraz i przez całą wieczność. Amen.

 

Akt osobistego oddania się Matce Bożej

(według Prymasa kard. Stefana Wyszyńskiego)

Matko Boża, Niepokalana Maryjo! Tobie poświęcam ciało i duszę moją, wszystkie modlitwy i prace, radości i cierpienia, wszystko, czym jestem i co posiadam. Ochotnym sercem oddaję się Tobie w macierzyńską niewolę miłości. Pozostawiam Ci zupełną swobodę posługiwania się mną dla zbawienia ludzi i ku pomocy Kościołowi Świętemu, którego jesteś Matką. Chcę odtąd wszystko czynić z Tobą, przez Ciebie i dla Ciebie. Wiem, że własnymi siłami niczego nie dokonam. Ty zaś wszystko możesz, co jest wolą Twego Syna, i zawsze zwyciężasz. Spraw więc, Wspomożycielko Wiernych, by moja rodzina, parafia i cała Ojczyzna były rzeczywistym królestwem Twego Syna i Twoim. Amen.

 

AKT OFIAROWANIA SIĘ JEZUSOWI CHRYSTUSOWI PRZEZ RĘCE MARYI

(według. św. Ludwika Grignion de Montfort)

Ja, N..., grzesznik niewierny, odnawiam i zatwierdzam dzisiaj w obliczu Twoim śluby Chrztu Św. Wyrzekam się na zawsze szatana, jego pychy i dzieł jego, a oddaję się całkowicie Jezusowi Chrystusowi, Mądrości wcielonej, by pójść za Nim, niosąc krzyż swój po wszystkie dni życia. Bym zaś wierniejszy Mu był, niż dotąd, obieram Cię dziś, Maryjo, w obliczu całego dworu niebieskiego za swą Matkę i Panią. Oddaję Ci i poświęcam jako niewolnik Twój, ciało i duszę swą, dobra wewnętrzne i zewnętrzne, nawet wartość dobrych moich uczynków, zarówno przeszłych, jak obecnych i przyszłych, pozostawiając Ci całkowite i zupełne prawo rozporządzania mną i wszystkim bez wyjątku, co do mnie należy, według Twego upodobania, ku większej chwale Boga w czasie i w wieczności. 

 

Dzień Dwunasty

„Posyłam was… bądźcie moimi apostołami”

„Drogie dzieci, wzywam was abyście byli jedno w duchu z moim Synem. Wzywam was, abyście przez modlitwę i przez Mszę świętą, kiedy mój Syn jednoczy się z wami w szczególny sposób, starali się być jak On: abyście, jak On, zawsze byli gotowi pełnić wolę Bożą, nie żądając by spełniła się wasza. Albowiem, dzieci moje, jesteście – istniejecie z woli Bożej, a bez Bożej woli niczym jesteście. Ja, jako Matka żądam od was, abyście swoim życiem mówili o chwale Bożej, gdyż w ten sposób z Jego woli, wy również sami chwałą się okryjecie. Bądźcie wobec wszystkich pokorni i okazujcie miłość bliźniemu. Przez pokorę i miłość mój Syn zbawił was i otworzył wam drogę do Ojca Niebieskiego. Proszę was, abyście otwierali drogę do Ojca Niebieskiego tym, którzy Go jeszcze nie poznali i nie otworzyli serca na Jego miłość. Swoim życiem otwierajcie drogę tym, którzy wciąż błąkają się w poszukiwaniu prawdy. Dzieci moje, bądźcie moimi apostołami, którzy nie żyją na próżno. Nie zapominajcie, że staniecie przed Ojcem Niebieskim i zdacie sprawę o sobie. Bądźcie gotowi!” (2.04.2013). „Bądźcie moimi apostołami, bądźcie moją rzeką miłości. Potrzebuję was” (18.10.2010). „Gromadzę was jako swoich apostołów i uczę was w jaki sposób innych macie zapoznawać z miłością mojego Syna, jak przynosić im Radosną Nowinę, którą jest mój Syn. Ofiarujcie mi swoje otwarte i oczyszczone serca, a ja je napełnię miłością do mojego Syna” (2.10.2013). „Drogie dzieci, wzywam was i przychodzę do was, ponieważ was potrzebuję. Potrzebuję apostołów o czystych sercach. Modlę się, a i wy się módlcie, aby Duch Święty was uzdolnił i prowadził, aby was oświecił i napełnił miłością i pokorą. Módlcie się, aby was napełnił łaską i miłosierdziem. Dopiero wtedy mnie zrozumiecie drogie dzieci. Dopiero wtedy zrozumiecie mój ból z powodu tych, którzy nie poznali miłości Bożej. Dopiero wtedy  będziecie mogli mi pomóc. Będziecie nieść światło Miłości Bożej. Będziecie oświecać drogę tym, którym podarowano oczy, ale nie chcą nimi widzieć. Ja pragnę, aby wszystkie moje dzieci widziały mojego Syna. Ja pragnę, aby wszystkie moje dzieci żyły w Jego Królestwie” (2.10.2012). „Kochane dzieci, nie zapominajcie, że wszyscy jesteście ważni w tym wielkim planie, który Bóg prowadzi poprzez Medziugorje. Bóg pragnie nawrócić cały świat i wezwać go do zbawienia i na drogę prowadzącą do Siebie, bo On jest początkiem i końcem wszelkiego bytu. W szczególny sposób kochane dzieci, wzywam was wszystkich z głębi mego serca: otwórzcie się na tę wielką łaskę, którą Bóg wam daje przez moją obecność tutaj” (25.06. 2007). Matka Boża zwracając się do widzących, do parafian z Medjugorie i wszystkich, którzy starają się odpowiedzieć na Jej matczyne wezwanie powiedziała: „Drogie dzieci, abyście mogli być moimi apostołami i abyście mogli pomóc wszystkim tym, którzy są w ciemności, aby poznali światłość miłości mojego Syna, musicie mieć czyste i pokorne serca. Nie możecie pomóc, aby mój Syn narodził się i królował w sercach tych, którzy Go nie znają, jeśli nie króluje – jeśli nie jest Królem w waszym sercu. Jestem z wami. Idę z wami, jako matka. Pukam do waszych serc. Nie mogą się otworzyć, bo nie są pokorne. Modlę się, a i wy módlcie się moje umiłowane dzieci abyście mogli otworzyć czyste i pokorne serce memu Synowi, i przyjąć dary, które wam obiecał. Wtedy będzie was prowadzić miłość i moc mojego Syna. Wtedy będziecie moimi apostołami, którzy wszędzie wokół siebie szerzą owoce miłości Bożej. Z was i poprzez was będzie działał mój Syn, gdyż będziecie jednym. Tego pragnie moje matczyne serce – jedności wszystkich moich dzieci poprzez mojego Syna” (2.01.2014). „Dzisiaj daję wam orędzie, którym pragnę was wezwać do pokory. W tych dniach odczuliście wielką radość z powodu wszystkich przybyłych tu ludzi i z miłością opowiadaliście im o swoich doświadczeniach. Obecnie wzywam was, byście wytrwali w pokorze i z otwartym sercem dawali świadectwo każdemu, kto przychodzi” (28.06.1985). „Wzywam was, byście w pokorze przeżywali wszystkie orędzia, które wam daję. Drogie dzieci, nie pysznijcie się, żyjąc według nich i opowiadając: «Żyję według orędzi». Jeśli będziecie w swym sercu nosić te orędzia i żyć nimi, wszyscy to odczują tak, że nie będzie potrzeba słów dla tych, którzy nie słuchają. Nie potrzebujecie wypowiadać słów. Potrzeba wam, drogie dzieci, żyć i dawać świadectwo swoim życiem” (20.09.1985). „Potrzebuję pokornych apostołów, którzy otwartym sercem będą  przyjmować słowo Boże i pomagać innym, aby przez słowo Boże pojęli sens swojego życia. Abyście jednak, moje dzieci, mogli to czynić musicie przez modlitwę i post nauczyć się słuchać sercem i nauczyć się uniżać. Musicie nauczyć się odrzucać od siebie wszystko to, co was oddala od słowa Bożego i tęsknić jedynie za tym co was do niego przybliża. Nie lękajcie się. Ja jestem tu. Nie jesteście sami. Proszę Ducha Świętego, aby was odnowił i umocnił. Proszę Ducha Świętego, abyście i wy zdrowieli kiedy pomagacie zdrowieć innym. Proszę Go, abyście przez Niego stali się dziećmi Bożymi i moimi apostołami. (2.09.2013). „Każdego z was osobiście błogosławię mym macierzyńskim błogosławieństwem. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie” (25.05. 2007).

MODLITWA: Panie, Ojcze święty, wszechmogący, wieczny Boże, oddajemy cześć Najświętszej Dziewicy Maryi, która poprzedziła Apostołów w zwiastowaniu Chrystusa. Ona bowiem, wiedziona przez Ducha Świętego, z pośpiechem zaniosła Chrystusa Janowi, aby stał się dla niego źródłem uświęcenia i radości; Piotr oraz inni Apostołowie, przynagleni przez tego samego Ducha, nieustraszenie głosili Ewangelię wszystkim narodom, aby stała się dla nich zbawieniem i życiem. Także dzisiaj Najświętsza Dziewica pociąga przykładem zwiastunów Ewangelii, rozgrzewa miłością, wspomaga ustawiczną modlitwą, aby głosili na całym świecie Chrystusa Zbawiciela. Daj, abyśmy za Jej wstawiennictwem wiernie służyli Twojemu majestatowi i chwałę imienia Twego rozszerzali słowem i przykładem. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 

Wierzę.

 

7 x Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo i Chwała Ojcu.

 

Na koniec 3 x Królowo Pokoju, módl się za nami.

 

MAGNIFICAT

Pieśń Maryi (por. Łk 1, 46-55)

Wielbi dusza moja Pana
i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicieli moim.

Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy.

Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia,

Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny,
a Jego imię jest święte.

Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie
nad tymi, którzy się Go boją.

Okazał moc swego ramienia,
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.

Strącił władców z tronu,
a wywyższył pokornych.

Głodnych nasycił dobrami,
a bogatych z niczym odprawił.

Ujął się za swoim sługą, Izraelem,
pomny na swe miłosierdzie.

Jak przyobiecał naszym ojcom,
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.

 

Hymn do Matki Bożej Królowej Pokoju

(w tłumaczeniu z chorwackiego na polski)

Przyszliśmy do Ciebie, Matko,

Z wszystkich krain naszej ziemi,

Nasze bóle i pragnienia

Przed oblicze Twe niesiemy.

Spojrzyj na nas, by pocieszyć,

Połóż na nas rękę swoją

Poleć nas Synowi Twemu,

Matko świata i pokoju.

Patrzy w Ciebie Kościół cały

Jak na gwiazdę ocalenia

Osłoń wszystkich Swym ramieniem

Oczyść serca i sumienia.

Za Twą miłość, Matko droga,

Dla Twych łez, które wylałaś

Nawrócimy się do Boga

Będziem głosić Twoją chwałę.

Pokój daj tym, co przychodzą

Radość tym, co w modłach trwają

Pobłogosław – gdy się modlą

Gdy odchodząc – Boga mają.


« Wszystkie wiadomości   « powrót  

   Klasztor karmelitów z XVII w. oraz Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Oborach położone są 20 km od Golubia-Dobrzynia w diecezji płockiej. Jest to miejsce naznaczone szczególną obecnością Maryi w znaku łaskami słynącej figury Matki Bożej Bolesnej. zobacz więcej »


  Sobotnie Wieczerniki mają charakter spotkań modlitewno- ewangelizacyjnych. Gromadzą pielgrzymów u stóp MB Bolesnej. zobacz więcej »
 
     
 
  ©2006 Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej

  Obory 38; 87-645 Zbójno k. Rypina; tel. (0-54) 280 11 59; tel./fax (0-54) 260 62 10;
  oprzeor@obory.com.pl

  Opiekun Pielgrzymów: O. Piotr Męczyński; tel. (0-54) 280 11 59 w. 33; (0-606) 989 710;
  opiotr@obory.com.pl

 
KEbeth Studio