05.06.2020
11.07.2021 - ostatnia aktualizacja
ROK ŚWIĘTEGO JÓZEFA I ROK RODZINY

Papież Franciszek w Liście apostolskim „Patris corde", opublikowanym z okazji 150. rocznicy ogłoszenia Św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny patronem Kościoła katolickiego ogłosił specjalny „Rok” (8 grudnia 2020 r. - 8 grudnia 2021 r.) poświęcony Opiekunowi Jezusa. Publikacji Listu Apostolskiego towarzyszy Dekret Penitencjarii Apostolskiej łączący „Rok św. Józefa” ogłoszony przez Papieża z darem specjalnych odpustów. Drodzy bracia i siostry! Pod przewodnictwem Papieża Franciszka przeżywajmy "Rok Świętego Józefa" ogłoszony dla całego Kościoła i pod przewodnictwem Pasterzy Kościoła w Polsce kontynuujmy z radością nasze duchowe przygotowanie do uroczystego aktu oddania i zawierzenia opiece św. Józefa Narodu Polskiego i Kościoła w Polsce, którego termin został wyznaczony na 7 października 2021 r. W dniu 19 marca br. Biskup Płocki Piotr Libera przewodniczył uroczystej sumie odpustowej w Oborskim Sanktuarium i dokonał Aktu Oddania Diecezji Płockiej Opiece Św. Józefa. W niedzielę 20 czerwca br. rozpoczęła się "Peregrynacja Ikony Świętej Rodziny" we wszystkich rodzinach naszej Oborskiej Parafii. Poniżej umieszczony został specjalny tekst poświęcony peregrynacji pt. "Nawiedzenie Ikony Świętej Rodziny" wraz ze specjalnym listem i pasterskim błogosławieństwem Biskupa Płockiego Piotra Libery. Niech Św. Józef, Przeczysty Oblubieniec Maryi Niepokalanej, tak jak to zostało ukazane małym dzieciom w Fatimie podczas objawienia w dniu 13 października 1917 roku, wszystkim nam błogosławi wraz ze swoim przybranym Synem, naszym Panem Jezusem Chrystusem. Poniżej umieszczone zostały liczne materiały, zdjęcia i pieśni związane z Rokiem Św. Józefa.

Nawiedzenie Ikony Świętej Rodziny - TUTAJ

Wieczory ze Św. Józefem (1) - 19 marca 2021 r. - TUTAJ

Wieczory ze Św. Józefem (2) - 19 kwietnia 2021 r. - TUTAJ

Wieczory ze Św. Józefem (3) - 19 maja 2021 r. - TUTAJ

Rok Świętego Józefa (strona kaliska) - TUTAJ

LIST PASTERSKI BISKUPA PIOTRA LIBERY Z OKAZJI AKTU ODDANIA DIECEZJI PŁOCKIEJ ŚW. JÓZEFOWI I INAUGURACJI ROKU RODZINY - TUTAJ

Homilia Biskupa Płockiego Piotra Libery z Uroczystości Św. Józefa 19 marca 2021 r. w Oborach - TUTAJ

Film ze zdjęciami z Uroczystości Św. Józefa 19 marca br. w Oborach - TUTAJ

O Józefie, Opiekunie - Pieśń na Rok Świętego Józefa - TUTAJ

Włącz się w „Tydzień modlitw o ochronę życia”! (19 - 25 marca 2021 r.) - TUTAJ

WSKAZANIA NA ROK ŚWIĘTEGO JÓZEFA W DIECEZJI PŁOCKIEJ - TUTAJ

List Apostolski Papieża Franciszka "Patris Corde" ogłaszający Rok Świętego Józefa - TUTAJ

List Apostolski "Patris Corde" -  pełny tekst

Dekret Penitencjarni Apostolskiej o odpustach związanych z Rokiem Świętego Józefa - TUTAJ

Konferencja n/t "Ojcostwo Boże i ojcostwo ludzkie" - TUTAJ

Relacja filmowa z 51. Sympozjum Józefologicznego w Kaliszu poświęconego 150. rocznicy ogłoszenia Św. Józefa Patronem Kościoła Powszechnego - TUTAJ 

Artykuł - relacja z Sympozjum Józefologicznego w Kaliszu - TUTAJ

Artykuł "Nadszedł czas św. Józefa" - TUTAJ

Piosenka "Idźmy do Józefa!" w wykonaniu s. Agnieszki OCD i zespołu "Flos Carmeli" - TUTAJ

Konferencja - "Gdy nadeszły trudne czasy" - TUTAJ

„OPIEKA ŚWIĘTEGO JÓZEFA NAD KARMELEM" - List Przełożonych Generalnych O.Carm. i O.C.D. do rodziny karmelitańskiej z okazji 150 rocznicy ogłoszenia opieki św. Józefa nad Kościołem powszechnym - TUTAJ 

Świeca Św. Józefa - TUTAJ

Orędzie papieża Franciszka na 58. Światowy Dzień Modlitw o Powołania - 25 kwietnia 2021 r. ŚWIĘTY JÓZEF: MARZENIE POWOŁANIA - TUTAJ

Do grona wielkich czcicieli Przeczystego Stróża Dziewicy Maryi należała św. Teresa z Avila (1515-1582), wielka hiszpańska mistyczka i reformatorka Karmelu, żyjąca w XVI wieku.

Jej duchowa zażyłość ze Świętym Józefem rozpoczęła się już w zaraniu zakonnego życia. Teresa w rok po złożeniu ślubów zakonnych ciężko zachorowała i była bliska śmierci. Miała wtedy zaledwie 18 lat. Po czterech latach odzyskała zdrowie za pośrednictwem św. Józefa.

W swej autobiografii napisała: „Widząc się zniedołężniałą w tak młodym wieku, opuszczoną przez ziemskich lekarzy, postanowiłam uciec się do lekarzy niebieskich, aby oni mnie uzdrowili, bo gorąco pragnęłam zdrowia. (...) Obrałam sobie za orędownika i patrona chwalebnego św. Józefa, usilnie polecając się Jemu. On w swej łaskawości to sprawił, że podniosłam się z łoża boleści i znowu chodzić mogłam”.

Teresa zobowiązuje swoje siostry: „Miejcie nabożeństwo do św. Józefa, bo on wiele może”.

Wszystkich zaś zachęca i przekonuje: „Nie pamiętam, bym kiedykolwiek aż do tej chwili prosiła go o jaką rzecz, której by mi nie wyświadczył. Jest to rzecz zdumiewająca, jak wielkie rzeczy Bóg mi uczynił za przyczyną tego chwalebnego Świętego, z ilu niebezpieczeństw na ciele i na duszy mnie wybawił. Innym świętym, rzec można, dał Bóg łaskę wspomagania nas w tej lub owej potrzebie, temu zaś chwalebnemu Świętemu, jak o tym wiem z własnego doświadczenia, dał władzę wspomagania nas we wszystkim (...). Przekonali się o tym i inni, którym poradziłam, aby się jemu polecili i coraz więcej jest już takich, którzy go czczą i wzywają, doznając na sobie tej prawdy. (...) Pragnęłabym wszystkich pociągnąć do pobożnej czci tego chwalebnego Świętego”.

Kult i nabożeństwo do św. Józefa, jako mistrza życia duchowego, ma w naszym zakonie zupełnie wyjątkowe miejsce. Pięknie wyjaśnia to św. Teresa z Avila, gdy pisze:

Szczególnie dusze oddane modlitwie wewnętrznej powinny go ustawicznie wzywać z ufnością i miłością. Nie rozumiem, jak można pomyśleć o Królowej Aniołów i o tych latach, które przeżyła z Dzieciątkiem Jezus, a nie dziękować zarazem świętemu Józefowi za poświęcenie, z jakim wówczas ich oboje opieką swoją otaczał. Kto nie znalazł jeszcze mistrza, który by go nauczył modlitwy wewnętrznej, niech sobie tego chwalebnego Świętego weźmie za mistrza i przewodnika, a pod wodzą jego nie zbłądzi”.

Mamy więc w osobie Patriarchy z Nazaretu mistrza modlitwy wewnętrznej, nauczyciela kontemplacji – miłosnego wpatrywania się w Oblicze Pana Jezusa. To, co było udziałem św. Józefa podczas lat spędzonych przy dorastającym Zbawicielu, staje się także i naszym doświadczeniem. Mąż Sprawiedliwy uczy nas mądrości duchowej wynikającej z kontaktu z Chrystusem. Uczy nas przeżywania codzienności w zapatrzeniu się w Boską Obecność Wcielonego Słowa.

Papież Benedykt XVI w rozważaniu przed modlitwa „Anioł Pański” w dniu 18 grudnia 2005 r. powiedział: „Umiłowany Papież Jan Paweł II, który był wielkim czcicielem św. Józefa, pozostawił nam wspaniałe rozważanie o nim w Adhortacji apostolskiej Redemptoris Custos — Opiekun Odkupiciela. Ukazując różne jego cechy, szczególną uwagę poświęca milczeniu św. Józefa. Jest to milczenie wypełnione kontemplacją tajemnicy Boga, w postawie całkowitego posłuszeństwa Jego woli. Innymi słowy, milczenie św. Józefa nie świadczy o pustce wewnętrznej, lecz przeciwnie, o pełni wiary w jego sercu, która kierowała każdą jego myślą i każdym jego czynem. Dzięki temu milczeniu św. Józef razem z Maryją zachowuje Słowo Boże, które poznał za pośrednictwem Świętych Pism, i odnosi je nieustannie do wydarzeń z życia Jezusa; jest to milczenie wypełnione nieustanną modlitwą, w której błogosławi on Pana, wielbi Jego świętą wolę i zawierza się bez reszty Jego Opatrzności. Nie będzie przesadne stwierdzenie, że to właśnie od swego «ojca» Józefa Jezus nauczył się — na ludzki sposób — owego głębokiego życia wewnętrznego, które jest podstawą autentycznej sprawiedliwości, owej «większej sprawiedliwości», której pewnego dnia będzie uczył swych uczniów (por. Mt 5, 20). Uczmy się milczenia od św. Józefa! Tak bardzo go potrzebujemy w świecie, często zbyt pełnym zgiełku, utrudniającego skupienie i słuchanie głosu Bożego. (…) Starajmy się pogłębiać wewnętrzne skupienie, byśmy mogli przyjąć i zachować Jezusa w naszym życiu”.

Św. Jan Paweł II w adhortacji „Redemptoris Custos” w rozdziale zatytułowanym „Prymat życia wewnętrznego” pisze: „Ewangelie mówią wyłącznie o tym, co Józef „uczynił”. Jednakże w tych osłoniętych milczeniem „uczynkach” Józefa pozwalają odkryć klimat głębokiej kontemplacji: Józef obcował na co dzień z tajemnicą „od wieków ukrytą w Bogu”, która „zamieszkała” pod dachem jego domu. Można zrozumieć, dlaczego św. Teresa od Jezusa, wielka reformatorka kontemplacyjnego Karmelu, stała się szczególną odnowicielką kultu św. Józefa w zachodnim chrześcijaństwie”.

 

Litania do św. Józefa Opiekuna Najświętszej Rodziny

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison,
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo – módl się za nami.

Święty Józefie - módl się za nami.
Przesławny potomku Dawida
Światłości Patriarchów
Oblubieńcze Bogarodzicy
Przeczysty Stróżu Dziewicy
Żywicielu Syna Bożego
Troskliwy Obrońco Chrystusa
Głowo Najświętszej Rodziny
Józefie najsprawiedliwszy
Józefie najczystszy
Józefie najroztropniejszy
Józefie najmężniejszy
Józefie najposłuszniejszy
Józefie najwierniejszy
Zwierciadło sprawiedliwości
Miłośniku ubóstwa
Wzorze pracujących
Ozdobo życia rodzinnego
Opiekunie dziewic
Podporo rodzin
Pociecho nieszczęśliwych
Nadziejo chorych
Patronie umierających
Postrachu duchów piekielnych
Opiekunie Kościoła świętego

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nań Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami.

K: Ustanowił go panem domu swego.
W: I zarządcą wszystkich posiadłości swoich.

Módlmy się:
Boże, Ty w niewysłowionej Opatrzności wybrałeś świętego Józefa na Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna, spraw, abyśmy oddając mu na ziemi cześć jako opiekunowi, zasłużyli na jego orędownictwo w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Modlitwa do św. Józefa (papieża Leona XIII)

Do Ciebie, święty Józefie, uciekamy się w naszej niedoli. Wezwawszy pomocy Twej Najświętszej Oblubienicy, z ufnością również błagamy o Twoją opiekę.

Przez miłość, która Cię łączyła z Niepokalaną Dziewicą Bogurodzicą i przez ojcowską Twą troskliwość, którą otaczałeś Dziecię Jezus, pokornie błagamy: wejrzyj łaskawie na dziedzictwo, które Jezus Chrystus nabył Krwią swoją i Twoim potężnym wstawiennictwem dopomóż nam w naszych potrzebach.

Opatrznościowy Stróżu Bożej Rodziny, czuwaj nad wybranym potomstwem Jezusa Chrystusa. Oddal od nas, ukochany Ojcze, wszelką zarazę błędów i zepsucia.

Potężny nas Wybawco, przyjdź nam łaskawie z niebiańską pomocą w tej walce z mocami ciemności, a jak niegdyś uratowałeś Dziecię Jezus z niebezpieczeństwa, które groziło Jego życiu, tak teraz broń Świętego Kościoła Bożego od wrogich zasadzek i od wszelkiej przeciwności.

Otaczaj każdego z nas nieustanną opieką, abyśmy, za Twoim przykładem i Twoją pomocą wsparci, mogli żyć świątobliwie, umrzeć pobożnie i osiągnąć wieczną szczęśliwość w niebie. Amen.


Modlitwa osobistego oddania się pod opiekę Św. Józefa 

Święty Józefie, mój najmilszy Ojcze, po Jezusie i Maryi najdroższy mojemu sercu, Tobie się powierzam i oddaję, jak powierzyli się Twej opiece Boży Syn i Jego Przeczysta Matka.

Przyjmij mnie za swoje dziecko, bo ja na całe życie obieram Cię za Ojca, Opiekuna, Obrońcę i Przewodnika mej duszy. O mój najlepszy Ojcze, święty Józefie, prowadź mnie prostą drogą do Jezusa i Maryi. Naucz mnie kochać wszystkich czystą miłością i być gotowym do poświęceń dla bliźnich. Naucz walczyć z pokusami ciała, świata i szatana i znosić w cichości każdy krzyż, jaki mnie spotka. Naucz pokory i posłuszeństwa woli Bożej.

O najdroższy święty Józefie, bądź Piastunem mej duszy, odkupionej Krwią Chrystusa. Czuwaj nade mną, jak strzegłeś Dzieciątka Jezus, a ja Ci przyrzekam wierność, miłość i całkowite posłuszeństwo, bo ufam, że za Twym wstawiennictwem będę zbawiony. Nie patrz na moją nędzę, ale dla miłości Jezusa i Maryi przyjmij mnie pod swą Ojcowską opiekę. Amen.  

 

NOWENNA DO ŚW. JÓZEFA

Modlitwa wstępna

K.: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

W.: Amen.

O chwalebny Święty Józefie, przybrany ojcze Pana Naszego Jezusa Chrystusa i przeczysty Oblubiencze Niepokalanej Dziewicy Maryi, oto ja, niegodny Twój czciciel, oddaję się Tobie w opiekę i obieram sobie Ciebie za mego szczególnego patrona, opiekuna, wspomożyciela i orędownika u Boga. Wyjednaj mi łaskę dobrego życia i szczęśliwej śmierci wraz z dobrodziejstwem, o które dzisiaj proszę Cię w tej nowennie w sposób szczególny...

 

1. dzień nowenny

Potężny Patriarcho, jak w Starym Testamencie Józef, syn Jakuba, z woli Bożej został rządcą w Egipcie dla ratowania ludzi od śmierci, tak w Nowym Testamencie Ty zostałeś panem i zarządcą tych skarbów, które nam są potrzebne do życia nadprzyrodzonego. Z wielką przeto czcią i ufnością pragniemy zwracać się do Ciebie we wszytkich naszych potrzebach tak doczesnych, jak i duchowych, pewni że Twój Syn, który zawsze był Ci posłuszny na ziemi, wysłucha Cię także w niebie.

Każdego dnia - Litania do Św. Józefa i Modlitwa papieża Leona XIII „Do Ciebie św. Józefie…” oraz modlitwa osobistego oddania się pod opiekę św. Józefa.

 

2. dzień nowenny

Chwalebny Święty Józefie, Ojciec Niebieski nie wahał się oddać Tobie w opiekę Jednorodzonego Syna Swojego. Przyjąłeś Go z miłością, żywiłeś, piastowałeś i strzegłeś z ojcowską pieczołowitością. Garniemy się do Ciebie z dziecięcą ufnością i prosimy, abyś po ojcowsku wysłuchał naszych próśb, które do Ciebie zanosimy, i chronił nas od wszelkiego zła.

 

3. dzień nowenny

Święty Józefie, Twoja wyjątkowa godność, prawość i chwała mają swoje źródło w Chrystusie, z którym na co dzień przebywałeś, z którym rozmawiałeś i pracowałeś. Dopomóż nam Święty nasz Opiekunie, abyśmy również potrafili na co dzień z Chrystusem rozmawiać, pracować, przebywać, a w blaskach Jego Obecności uświęcać siebie i wszystkie zajęcia.

 

4. dzień nowenny

Józefie Święty, pod opieką Twoją rósł chleb żywota z nieba dany. Tyś Go w ziarnie pielęgnował, by nakarmił ludzki głód. Uproś nam łaskę odczuwania głodu eucharystycznego, aby Komunia Święta była dla nas źródłem pokoju i zadatkiem chwalebnego zmartwychwstania.

 

5. dzień nowenny

Potężny nasz Patronie, zło z ogromną siłą wciska się w nasze życie, powodując zamęt w sumieniu i całym życiu chrześcijańskim. Zarówno "marności światowe", jak i "szatańskie najazdy" nie ustają w uwodzeniu do zła. Wspomagaj nas Swoją potężną opieką, abyśmy pomocą Twą wsparci mogli żyć pobożnie, święcie umierać i osiągnąć szczęście wieczne.

 

6. dzień nowenny

Głowo Najświętszej Rodziny razem z Najświętszą Maryją Panną i Zbawicielem jesteście niedościgłym wzorem życia rodzinnego i wszelkich cnót domowych. Uproś naszym rodzinom łaskę wpatrywania się w Twoją Rodzinę Nazaretańską dla uczenia się życia rodzinnego w pokoju i szczęściu. 

 

7. dzień nowenny

Święty Józefie, Kościół czci Ciebie jako Swojego Patrona, Opiekuna i Obrońcę, licząc słusznie na potężną Twoją pomoc ponieważ jako opiekun, ojciec i żywiciel Chrystusa na ziemi, nadal pozostałeś opiekunem Jego Mistycznego Ciała, czyli Kościoła. Wypraszaj przeto wszystkim członkom Kościoła łaskę wierności Chrystusowi, Jego Krzyżowi i Ewangelii.

 

8. dzień nowenny

Święty Józefie, Potężny nasz Patronie ! Kiedyś Józef, syn Jakuba, z woli Bożej stał się przyczyną błogosławieństwa dla umęczonego Egiptu i krajów pogranicznych. Prosimy cię usilnie, aby Twoja obecność czcona w Polsce od stuleci, zaowocowała w tych trudnych dniach błogosławieństwem Bożym dla nas i naszych sąsiadów.

 

9. dzień nowenny

Święty Józefie, Patronie dobrej śmierci, przy Twoim zgonie obecny był Zbawiciel i Twoja Przeczysta Oblubienica. Uproś nam tę łaskę, abyśmy mogli odejść z tego świata w obecności Jezusa i Jego Niepokalanej Matki.

Modlitwa do Św. Józefa, Patrona i Opiekuna Kościoła Świętego

Święty Józefie, Opatrznościowy Stróżu Bożej Rodziny!

Gdy życiu Boskiego Dzieciątka zagrażało niebezpieczeństwo, anioł obudził Cię w nocy i rzekł: „Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę…” (Mt 2, 13.20).

Przeczysty Stróżu Dziewicy i Troskliwy Obrońco Chrystusa!

Dziś, pełni ufności, powtarzamy to wezwanie skierowane do Ciebie przez Bożego Posłańca.

Święty Józefie, prosimy Cię – „Wstań!” i przyjdź nam z pomocą „w tej walce z mocami ciemności” (por. Ap 12, 17).

 „Do Ciebie uciekamy się…” w tym czasie zamętu i cierpienia dla Kościoła i całej ludzkości.

Za papieżem Bł. Piusem IX, który 150 lat temu ogłosił Cię Patronem Kościoła Świętego, do Ciebie wołamy i Tobie w ojcowską opiekę się oddajemy.

„Oddal od nas, ukochany Ojcze, wszelką zarazę błędów i zepsucia”.

Wspieraj nas, abyśmy wszyscy za Twoim przykładem „wstali” do odważnego świadectwa wiary i obrony świętości ludzkiego życia, naszych ognisk rodzinnych, Kościoła i Ojczyzny.

Święty Józefie, pociągnij nas urokiem cnót swoich i otaczaj nieustannie swoją ojcowską opieką. Tobie ufamy i Tobie – jak Maryja i Jezus – się oddajemy, aby nasze rodziny stały się drugim Nazaretem, w których odbija się i jaśnieje wieczna chwała Przenajświętszej Trójcy. Amen. 

 

 

ROZWAŻANIA O ŚW. JÓZEFIE

Litania do Św. Józefa 

Przesławny Potomek Dawida

Światło Patriarchów

Oblubieniec Bogarodzicy

Przeczysty Stróż Dziewicy

Żywiciel Syna Bożego

Troskliwy Obrońca Chrystusa

Józefie Najsprawiedliwszy

Józefie Najczystszy

Józefie Najroztropniejszy

Józefie Najmężniejszy

Józefie Najposłuszniejszy

Józefie Najwierniejszy

Miłośnik Ubóstwa

Wzorze pracujących

Ozdobo życia rodzinnego

Obrońco dziewic

Podpora rodzin

Pociecha nieszczęśliwych

Nadzieja chorych

Patron umierających

Postrach duchów piekielnych

Być Wychowawcą jak Św. Józef

Golgota Św. Józefa

Św. Józef i gorzko - słodki powrót do domu 

Św. Józef Uchodźcą

Św. Józef i pierwociny męki oraz zbawczego dzieła Jezusa

Jak Józef i Bóg wybrali tę samą kobietę

Dołki i Górki Św. Józefa

W Domu Św. Józefa w Nazarecie

Św. Józef na straży dziewictwa

O Józefie, który śpi i jego sercu, które czuwa

Patron Kościoła Powszechnego


« Wszystkie wiadomości   « powrót  

   Klasztor karmelitów z XVII w. oraz Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Oborach położone są 20 km od Golubia-Dobrzynia w diecezji płockiej. Jest to miejsce naznaczone szczególną obecnością Maryi w znaku łaskami słynącej figury Matki Bożej Bolesnej. zobacz więcej »


  Sobotnie Wieczerniki mają charakter spotkań modlitewno- ewangelizacyjnych. Gromadzą pielgrzymów u stóp MB Bolesnej. zobacz więcej »
 
     
 
  ©2006 Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej

  Obory 38; 87-645 Zbójno k. Rypina; tel. (0-54) 280 11 59; tel./fax (0-54) 260 62 10;
  oprzeor@obory.com.pl

  Opiekun Pielgrzymów: O. Piotr Męczyński; tel. (0-54) 280 11 59 w. 33; (0-606) 989 710;
  opiotr@obory.com.pl

 
KEbeth Studio